Historier

Husvik Bedehus

Noen trekk fra husets historie fra 1995 til 2010.

 Det foreligger en oversikt over husets historie fra starten i 1907 til 1997. Den er datert juni 1997 og er ført i pennen av Gert Bjerløv, mangeårig formann i styret for huset.

 Nå, 2009, skal husets 100-årsjubileum feires i forbindelse med en Husvikkveld 22. oktober. Det er i denne forbindelsen dette notatet lages.

 Vi går tilbake til 1995 fordi enkelte begivenheter fra de to siste årene i den foreliggende historieoversikten ikke er med i denne.

 Det er nevnt to testamentariske gaver i den første oversikten. I 1995 får huset en ny stor gave. Formannen i styret ble tilkalt til frk. Olga Østrem som da var på Nes Aldershjem. Hun ba Bjerløv om å sjekke bankkontoen hennes, og så ba hun ham sørge for at innholdet på den ble fordelt mellom organisasjoner hun hadde deltatt aktivt i  i den tiden hun hadde bodd i skolekretsen. Dette var Husvik Bedehus, KUF på Solhaug og flere misjonsforeninger. Husvik Bedehus fikk kr. 10.000,- som følge av dette. (Olga Østrem hadde vært lærer ved Husvik Skole fra 1920 til hun gikk av i 1959. Hun kunne fortsatt noen år til, men hun var da redd for at hun ville blitt feiret i 1960 for 40 års tjeneste. Det ønsket hun ikke! Hun ble over 100 år gammel.)

 I 1996 fikk Bedehuset høyttaleranlegg i gave fra Erik Gravdal. Det omfattet både stasjonær og trådløs mikrofon (mygg), samt teleslynge. Det har fungert bra.

 Aktiviteten på Bedehuset fortsatte i ”gamle spor”, med Husvikkvelder, blant dem blomstershow hvor gavemilde Vestfoldgartnere sørget for at Bedehuset ”flommet over” med blomster. Gauterødfondet, opprettet av Ragnar Johansen, bidro også med penger og materiell, og distriktets blomsterhandlere stilte opp med dyktige blomsterdekoratører. Det å ta vare på huset og arrangere Husvikkvelder var styrets ansvar.

 De andre ”gamle” aktivitetene var som følger: Misjonsmøter. Kvinnemøter. Bibelgruppe for menn. Og, Barneklubb. Den sistnevnte var etter manges mening den viktigste aktiviteten nå som tidligere for å formidle de livsverdiene Bedehuset ønsket å fokusere på og for å få kontakt med barna og foreldrene i nærmiljøet. Åse Christophersen la ned et stort arbeide her gjennom mange, mange år.

 To nye aktiviteter dukket opp i 1996, nemlig en Hage-/Blomsterklubb og en Historie-/Reiseklubb.

 Historieklubben startet med gresk mytologi, en serie på 6 møter. Dette til manges forbauselse! Gresk mytologi på Bedehuset? Møterekken fortsatte gjennom mange år med ”Bibelhistorie for voksne”. Her ble Bibelens personer og hendelser emner en søkte å belyse ut fra et historisk perspektiv.

 Hageklubben hadde 8 – 10 møter i året. Aktuelle emner for årstiden preget programmene, men også utferder til hagesentre, gartnerier, andre hagelag og Gjennestad Gartnerskole var med i opplegget.

 Det ble hageklubben som overtok som reisearrangør, og det ble arrangert reiser til Holland, Madeira, Samos (Her hadde vi Bedehusuniversitet med forelesninger de fleste dager. Både Efesos og Patmos ble besøkt.), Jesperhus og SPA-tur til Toila, Estland. Det var mellom 40 og 50 deltagere på turene.

 Menighetens diakonatmøter for Husvik og omegn hadde fortsatt tilhold på Bedehuset.

 I 1997 fikk Bedehuset ny formann, Reidun Bruun. Det var nærmest en sensasjon! Det hadde tidligere bare vært en kvinnelig formann i husets styre, nemlig Petra Nilsen. Hun var formann fra 1919 til 1925, 7 år. (Reidun fikk en tjenestetid på 9 år, til 2006) Reidun overtok etter Gert Bjerløv som hadde 19 års erfaring i formannsstillingen, noe i veksling med Finn Semb Christophersen som hadde 27 års ansiennitet i stillingen. Hun stilte to betingelser for å overta: Styrets sekretær skulle bo under samme tak som henne, og avtroppende formann skulle stille som ”konsultativt medlem” i styret. Begge deler ble innfridd, men Bjerløv fortsatte som nestformann noen år før han fikk tittelen ”konsultativt styremedlemm”.

 Solveig og Gert Bjerløv gikk ut av styret i 2000 etter mange års aktiv tjeneste.

 I 1997 ble det anskaffet 80 nye stoler til Bedehuset, et økonomisk løft i underkant av kr. 36.000,-. De gamle stolene ble gitt til Knattholmen som hadde god bruk for dem i forbindelse med leirskolen der.

 90-årsjubileet ble feiret 20.09.1999. Tradisjonen tro hadde Finn Semb Christophersen skrevet prolog til dette jubileet. Han var da blind og hadde diktert prologen til andre personer. Ca. 70 personer var til stede på festen. Salen var vakkert pyntet, og det ble servert hjemlagede smørbrød og bløtekaker. Ordfører Hans Chr. Hogsnes hilste og overrakte gave fra kommunen, kr. 2.500,-. Bjerløv kåserte om husets historie og biskop Dagfinn Hauge holdt festtalen. Både Menighetsbladet og Tønsbergs Blad refererte fra festen.

 I 2000 kom det nytt service til Bedehuset. Vakkert, hvitt servise til 100 personer. Det var innkjøpt fra Porsgrunns Porselensfabrikk og kostet ca. kr. 10.000,-

 Så kom det skyer på himmelen igjen!

 Før årsmøtet i januar 2004 ble det igjen klart at det var vanskelig å få nye styremedlemmer til Husvik Bedehus. (Dette var ingen ny situasjon. Styret hadde vært i lignende situasjoner flere ganger, spesielt på slutten av 1980 tallet. Det var også den gangen stort sett pensjonister i styret. Styret hadde likevel en stor styrke i at det var flere der og i de aktive som benyttet huset som hadde håndverkerbakgrunn, snekkere og personer med elektroteknisk bakgrunn. Det gjorde at driftskostnadene ikke ble avskrekkende. Håndverkerarbeide ble utført på dugnad uten kostnader for Bedehuset! Men, styret valgte den gangen å henstille til Menighetsrådet å være klare til å overta driften ved bedehuset, eventuelt å bruke verdiene som ble frigjort ved en eventuell nedleggelse, til beste for Husvikregionen. Det foreligger en del korrespondanse om dette. Det er også en advokatutredning om saken, datert 4. april 1990. Det går frem av denne og korrespondansen at ingen av partene følte seg bekvemme med situasjonen. Menighetsrådet sa seg, tydelig under sterk tvil, villige til å overta verdiene og om mulig, fortsette en aktivitet i området. Advokatutredningen peker på at dette ville bli kostbart, da en ikke kunne regne med tilsvarende dugnadsinnsats som en hadde hatt tidligere. Det ble antydet at opprettelse av en stiftelse kunne være en løsning. Da måtte Husvik Bedehus skjøtes over til denne private stiftelsen. Det hadde antagelig ført til enda større kostnader i forbindelse med driften.)

Styret hadde tatt tak i saken allerede i 2003.

 For det første var det et klart ønske at det skulle finnes lokaler i nærmiljøet til de aktivitetene som var drevet på Bedehuset. De to lokalene som fantes i området var begge gamle og krevde stort og kostbart vedlikehold.

 For det andre mente styret at dersom det ble full avvikling, måtte midlene som ble frigitt, gå til de organisasjonene som hadde hatt størst aktivitet på Bedehuset, det vil si misjon og søndagsskole/barneklubb. (Dette var også i tråd med tankene som ble nedfelt i notatet fra det første møte i 1907, da det ble besluttet å reise et lokale i nærmiljøet.)

 Dette var saker som opptok styret i hele 2004, med sikte på endringer i organisasjonsform, samarbeidsmuligheter og fordeling av midlene ved en eventuell avvikling.

 Veien til et nytt Grendehus.

 Husvik Bedehus og Husvik Vel var to gamle hus med dårlige parkeringsforhold, vanskelige utkjørsler og stort vedlikeholdsbehov. Husvik Vel som er den opprinnelige Husvik Skole, ble bygget da veien gikk nærmere sjøen. Husvik Bedehus ble bygget da samme vei, nede ved sjøen var hovedvei, altså nedenfor Bedehuset.

 Allerede tidlig på 1990 tallet var det uformelle kontakter mellom Vellet og Bedehuset om å selge og bygge et felles Grendehus. Det ble ”fablet” om å få tomt av kommunen på Kirsebærhaugen og bygge der. Tanken og ideen ble aldri realitetsbehandlet i noen av styrene. Heldigvis holdt Husvik og Nes Vel liv i ideen om et nytt grendehus!

 Da statuttene for Husvik Bedehusskulle endres på årsmøtet 2005, gjaldt dette § 6. Det gikk på at det skulle opprettes en stiftelse eller en annen organisasjonsform som skulle forvalte verdiene i Bedehuset etter intensjonene fra de som i sin tid tok initiativet til at det skulle bygges. Ved en eventuell avvikling skulle Misjonsselskapet og Søndagsskoleforbundet tilgodesees. Forslaget ble vedtatt.

 Da startet også arbeidet med nye vedtekter for det som skulle bli en stiftelse eller en forening. Vi startet ut med sikte på en stiftelse, men etter en konferanse med personale hos fylkesmannen, ble foreningskonseptet det mest aktuelle.

 Arbeidet med vedtektene ble omfattende og omstendelig. Det skulle ivareta intensjonene fra våre forfedre, det vil si det som var nedtegnet i de gamle vedtektene, samtidig som det skulle åpne for nye samarbeidsformer som kunne sikre at Bedehusets aktiviteter kunne føres videre i eventuelt nye lokaler i nærmiljøet.

 Det gjorde det ikke enklere da vi oppdaget at vi ikke hadde hjemmelen til hus og tomt! Den opprinnelige tomten var skjøtet på ”Husvik Skolekrets”

Den var tinglyst 1. oktober 1909, altså etter at Husvik Lokale sto ferdig og var tatt i bruk. Hvem eller hva er ”Husvik Skolekrets”? Kommunen?

 Ved søk i Statsarkivet fant vi ut at det 10. september 1925 ble holdt skylddelingsforretning. To parseller, en på vestsiden og en på østsiden av den opprinnelige tomten, skulle legges til Bedehusets tomt. Det foreligger et håndskrevet utkast til gaveskjøte på dette fra eier av hovedbølet, Hans Christiansen. Dette er dessverre ikke underskrevet eller tinglyst.

 I 1963. 6. november, ble det avholdt Kart og oppmålingsforretning Over Husvik Bedehus, gnr. 158, br.nr. 57 og 103. Dette dokumentet ble tinglyst først 8. mars 1967.

 Dette dokumentet slår fast at det var ”Husvik Skolekrets” og Hans Kristiansen som hadde hjemmelen til de nevnte bruksnummerne!

 Vår oppgave ble å etablere en forening som kunne erverve denne hjemmelen.

 Det hadde aldri vært medlemskap i Husvik Bedehus. Vi hadde i alle år sagt at huset eiere var alle som bodde i det som tidligere var Husvik Skolekrets. På ekstraordinært årsmøte 10. mars 2005 ble det besluttet å danne en forening ”Husvig Kreds Forsamlingslokale av 1909” på basis av statuttene fra 4. juni 1909. Foreningen burde vel ha fått et enklere navn, for eksempel ”Husvik Lokale 1907” eller noe lignende. Aktiviteten for å få reist et lokale startet jo i 1907.

 Utfordringen var å få et visst antall medlemmer ganske raskt. Dette løste vi ved å gi livsvarig medlemskap for kr. 100,-. Medlemskapet ga rett til arrangementer i regi av foreningen, begrenset til medlemskapets pris. I praksis entrékostnader til to Husvikkvelder.

 Da vi mente at all nødvendig dokumentasjon var på plass, tok vi kontakt med Tønsberg tingrett. Der fikk vi god hjelp og ros for at ingen ting manglet for at vi kunne kreve rett til hjemmelen. Neste skritt var en utlysning i Norsk Lysningsblad hvor det ble gjort kjent at vi påberopte oss hjemmelen til eiendommen i følge § 38 a. Dette skjedde 28. september 2005. Selveste Julaften 2005 fikk vi vite at ingen hadde gjort innsigelser, og 7. februar 2006 ble det tinglyst at ”Foreningen Husvig Kreds Forsamlingslokale av 1909” hadde fått overført hjemmelen på stedet vi trodde vi hadde eid i alle år!

 Dette kostet oss totalt kr. 1.798,-! Vi følte vi hadde lov til å være litt stolte over at vi hadde klart dette uten å engasjere advokat!

 Nå lå veien åpen til å søke samarbeide med andre for å etablere gode fasiliteter for møtevirksomhet også i fremtiden, for de aktivitetene som til nå hadde vært knyttet til Husvik Bedehus. Husvik og Nes Vel hadde allerede kommet i gang med planer for et nytt Grendehus.

 På årsmøtet 23. februar 2006, fikk vi for første gang på mange år, valgt et nytt styre hvor det også var yngre personer med. Blant disse var også noen som var aktive i Husvik og Nes Vel, slik at et samarbeide om et nytt Grendehus enkelt kunne etableres.

 August 2006 vedtok styret å si ja til invitasjonen fra Husvik og Nes Vel om å delta i et samarbeide for å utrede mulighetene for å reise et grendehus i nærområdet, som erstatning for de to eldre forsamlingslokalene som da var i bruk.

 Samarbeidet for å etablere et nytt tidsmessig forsamlingslokale fortsatte i 2007. Det ble klart at Bedehuset gikk inn for en låneavtale med Vellet, hvor Bedehuset ville stille mesteparten av midlene de fikk ved et eventuelt salg, til rådighet for Vellet, som et 1. prioritets lån, uoppsigelig og rentefritt, mot at Bedehuset fikk kostnadsfri lokaler innenfor en viss ramme, for sine aktiviteter på det nye grendehuset. Dessuten skulle Bedehuset ha sin prosentvise andel av salgsverdien/oppgjøret om huset/eiendommen en gang i fremtiden måtte avhendes. Prosentandelen skulle være identisk med den prosentandelen Bedehusets andel ville være ved reisingen av grendehuset.

 Låneavtalen som ble utarbeidet, ble enstemmig vedtatt på ekstraordinært årsmøte 12. juni 2008.

 Høsten 2009 ble både Bedehuset og Vellet solgt. Vellet skal overlevere sin eiendom 1. november. Foreningen Husvig Kreds Forsamlingslokale av 1909 beholder bruksretten til sitt hus til 8. januar 2010.

 Det nye grendehuset er det et håp, et ønske og en stor sannsynlighet for at kan tas i bruk høsten 2010, i hvert fall før jul dette året. Vi tror vi har handlet i den ånd våre forfedre hadde da de fikk reist Husvik Lokale i 1909. Vi ser for oss at dette nye lokalet, Grendehuset, også vil være til glede for folket i kretsen i mange, mange år. Kanskje lenger enn de 100 årene Bedehuset har tjent oss!

 Husvikkveldene skal få en liten ekstra omtale. De første av disse kulturkveldene på Bedehuset, fikk allerede fra starten av, navnet HUSVIKKVELDER. Hensikten med dem var flere. Vi ønsket å gjøre dørstokken til Bedehuset lavere. Vi ønsket å bidra med kulturelt stoff, vesentlig knyttet opp til nærmiljøet. Vi ønsket å komme med kveldstanker

i Bedehusets ånd, selv om vedtektene våre ikke sier noe om at det skal være andakter på alle møter på Bedehuset. Vi håpet også at arrangementene skulle gi oss litt ekstra til driften av huset.

 Husvikkveldene ble populære fra første stund. Antall fremmøtte har variert noe, men det har alltid vært mange flere på Husvikkvelder enn på andre arrangementer på Bedehuset i denne perioden. Det har toppet seg på blomstershow og sangkvelder som for eksempel med Shantykoret. Da har det vært godt over 120 til stede.

 De første Husvikkveldene ble arrangert i 1991. Husvikkvelden 22. oktober 2009 er den 77. i rekken. Den siste Husvikkvelden som blir arrangert på Husvik Lokale/Bedehuset blir 26. november den 78. i rekken! Den ønsker vi også å gjøre litt festlig og spesiell!

 I grendehusets byggeperiode ønsker vi fortsatt å avholde Husvikkvelder i egnet lokale. Så fortsetter Husvikkveldene på Grendehuset. Det er da åpnet for at de kan arrangeres som et samarbeide mellom ”Foreningen Husvig Kreds Forsamlingslokale av 1909” og Husvik og Nes Vel.

 Vi trenger medlemmer i vår forening også i fremtiden. Det er billig og enkelt å tegne livsvarig medlemskap. Ennå kan det tegnes med 100 % rabatt.

                             Husvik Bedehus 22. oktober 2009.  RAB.

 

En liten fotnote:

Forløperen til Husvik Lokale/Husvik Bedehus var møtevirksomheten på Husvik Skole. Klasserommene ble for små og uegnet, og så kom Husvik Lokale. Da Husvik Skole flyttet til Narverød tok de bare med seg navnet og inventaret. Da kom etter hvert Husvik Vel inn i bildet, overtok den gamle skolen og gjorde den om til et forsamlingslokale. Der Bedehuset flyttet ut, flyttet Vellet inn. Nå flytter vi snart inn i samme hus. Ringen er sluttet, og begge foreninger er trygge på at dette blir en god løsning med ett hensiktsmessig forsamlingslokale i nærmiljøet, til glede for alle som vil bruke lokalet. Det er ingen grunn til å ikke være medlem i begge foreninger!  RAB.